Wysuń/Schowaj Panel Logowania
Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Ponad 90 lat tradycji. Historia, wiedza i pasja

Cel pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Donat Marszałek

A A A

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
W Zespole Szkół Technicznych we Włocławku udziela się i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w Regulaminie w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zadania te są wykonywane na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 228.1487. z 2010 r.).


Pomoc obejmuje
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniui zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
z niepełnosprawności
z niedostosowania społecznego
z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
ze szczególnych uzdolnień
ze specyficznych trudności w uczeniu się
z zaburzeń komunikacji językowej
z choroby przewlekłej
z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
z niepowodzeń edukacyjnych
z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi
z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą


Cel pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

Statystyki

Statystyki

Osób online:

1

Odsłon:

934285

Aktualności:

154

Artykułów:

136

Albumów:

143

Zdjeć w galeri:

4159

Galeria

Galeria

Przejdź do Galerii